J ö r g s   E i s e n b a h n e n

260 146 zieht die beschädigte Lok ab.